Please scroll down for English.

Na te lange verwaarlozing van dit blog voel ik me verplicht om een teken van leven te geven. Altijd betere dingen te doen dan bezig te zijn met kanker, denk ik. Het laatste jaar was er duidelijk geen behoefte toe en het is nu éénmaal een kankerblog.

Mijn gezondheid is nog steeds goed en ik leer beter met mijn medicatie om te gaan, vooral om de bijwerkingen te vermijden. Ik neem nog dagelijks 12,5 mg/kilo lichaamsgewicht. Dit 4-5 dagen/week. Om de 2-3 maanden stop ik soms enkele weken. Vorig jaar besloot ik langer te stoppen maar na een tiental weken kreeg ik terug een lymfoom in mijn onderbuik. Dit verdween weken nadat ik mijn medicatie hernomen had, net zoals vroeger al ervaren, niets nieuw. De laatste echografie van mijn abdomen en liezen gebeurde in de maand mei en toonde alles clean. Sindsdien zijn er geen lymfomen of klachten.

Na bijna 3 jaar DCA gebruik heb ik niet het gevoel dat de bijwerkingen toenemen of dat ik me aan het vergiftigen ben. Ik controleer de bijwerkingen beter en heb er mee leren leven. Ondertussen ben ik natuurlijk enkel meer overtuigd van mijn beslissing in 2011 toen ik mijn chemotherapie stopte. Volgens de artsen was ‘mijn enige kans’ een stamceltransplantatie. Toch heeft mijn huidige behandeling helemaal niets te zoeken met het compleet uitroeien van de stamcellen door middel van de meest toxische giffen die desastreus zijn voor de meeste organen.

Ik heb ondertussen ook gemerkt dat niet iedereen geholpen is met DCA. Waarom sommige mensen wel reageren en anderen niet zal misschien duidelijk zijn na het eindigen van de klinische studies in de Universiteit van Alberta. Als ze ooit eindigen. Ondanks de vorige goede resultaten zwijgt men momenteel nog in alle talen.

Iemand in mijn situatie die wil blijven leven heeft trouwens weinig boodschap aan het afwachten van een klinische studie. Voor mezelf en vele anderen zijn de resultaten al lang duidelijk.
Wat er ook van komt, zeker is dat we door toedoen van dit simpel goedkoop geneesmiddel nog verdomd goed leven.


 

 

 


After long neglect of this blog I feel obligated to give a sign of life. Always better things to do than to be busy with cancer, I guess. The last year there was clearly no need and it is a cancer blog.

My health is still good and I learn better to deal with my medication, especially to avoid the side effects. I take every day 12.5 mg/kg of body weight. This 4-5 days/week. Sometimes I stop every 2-3 months a few weeks. Last year I decided to stop longer but after more less ten weeks a new lymphoma showed up in my abdomen. This disappeared weeks after I resumed my medication, just as I experienced before, nothing new. The last medical ultrasonography of my abdomen and groins happened in the month of May and showed everything clean. Since then there are no lymphomas or complaints.

After nearly three years of DCA use I do not have the feeling that the side effects became worse neither that I’m poisoning myself. I control better the side effects and have learned to live with it.
Meanwhile, of course, I’m only more confident in my decision of 2011 when I stopped my chemotherapy. According to my doctors “my only chance” was a stem cell transplantation. Still, my current treatment has nothing to do with the complete extermination of the stem cells by the most toxic poisons that are disastrous for most organs.

Meanwhile I also have noticed that not everybody is helped with DCA. Why some people respond and others not will perhaps become clear after the ending of the clinical trials in the University of Alberta. If they ever end. Despite the previous good results they keep silence.

Someone in my situation who wants to live has little time to await the results of a clinical trial. For myself and many others the results are already clear.
Whatever happens, quite sure that by this simple inexpensive medicine we still have a damn good life.

Advertenties